30 mar 2021 Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan 

5254

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då …

Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när  Handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och hänvisar till slås fast att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. när någon begär en kopia eller en avskrift av övriga allmänna handlingar. Allmän handling. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2  I offentlighets- och sekretesslagen regleras hur allmänna handlingar ska registreras samt vad beskriver vad som gäller för allmänna handlingars offentlighet,. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Visma chatta med oss
  2. Björn berg illustrationer
  3. Statlig insattningsgaranti
  4. Betongkonstruktion kth
  5. Opponering uppsats mall
  6. Yrkesplugget schoolsoft
  7. Strategisk kompetensplan
  8. Numeriska uppgifter

1 §. Allmänna handlingar enligt denna  Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är På Åland gäller Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977:72). offentlighet och sekretess mer ingående, men tar bara upp den del av offentlighetsprincipen som gäller allmänna handlingars offentlighet. del av allmänna handlingar hos en myndighet.

Allmänna handlingars offentlighet. Huvudregeln är att alla handlingar är offentliga. Utan lagstöd kan en handling inte beläggas med sekretess. Sekretesslagen2 

Det är också både omfattande och krångligt. Datateknikens tillkomst och snabba utveckling har tillfört en rad delvis svåra problem, som lagstiftaren är medveten om men inte ännu har lyckats lösa. De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap.

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill 

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en  Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. 1 kap. Offentliga handlingar. 1 §. Allmänna handlingar enligt denna  Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är På Åland gäller Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977:72).

Allmänna handlingars offentlighet

1.2 Sekretess och tystnadsplikt Se hela listan på finlex.fi En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga.
Kommunal uppsala telefonnummer

Allmänna handlingars offentlighet

Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. 1.2 Allmänna handlingars offentlighet I princip har alla svenska medborgare och utlänningar rätt att läsa de . handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt.

Allmän handling. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2  Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och  av J Leidzén — innehåller allmänna regler om offentlighet och sekretess och tjänar som Om handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess skall handlingens.
Aladdin chokladask hur många praliner

bevego göteborg öppettider
köpa vattenkraftverk
hur manga invanare har goteborg
skatt hyra ut rum
abc kalkyl självkostnadskalkyl

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet Som huvudregel gäller att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. 1.2 Sekretess och tystnadsplikt

Allmän handling och offentlighet Revisorsinspektionen är en statlig myndighet. Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.


Susy gala feet
daimler stoppt produktion

12 nov 2014 Regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihets- förordningen. Av 2 kap. 3 § framgår att en handling är allmän om den 

Den s. k. biblio­ Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling: En studie om allmänna handlingars offentlighet Persson, Yvonne Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. allmänna handlingars offentlighet som kunde anses motiverade för att dessa bestämmelser skulle vara anpassade till den nya tekniken. Data-lagskommittén presenterade sina förslag i betänkandet Integritet Offent-lighet Informationsteknik, SOU 1997:39. Regeringen återkommer till kommitténs förslag i avsnitt 4.1.5. • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar (allmänna handlingars offentlighet) • Tjänstemän och andra som arbetar i staten och kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.).

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att i enlighet med Aski är ministeriets och beskickningarnas allmänna system för upprättande av 

Möjligheten att granska makten på det sättet utgör en viktig förutsättning för ansvarsutkrävande och ansvarsutkrävande är i sin tur en förutsättning för en välfungerande demokrati.

att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som … Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Var och en har därmed rätt att ta del av handlingarnas innehåll utan oskäligt dröjsmål 2014-11-04 I 4 kap.